Gondozás, nevelés

 

ELHELYEZÉS

ÖNTÖZÉS

TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS

BETEGSÉGEK ÉS KÁRTEVŐK

DOKUMENTÁLÁS

TELELTETÉS

A NÖVÉNYEK ELHELYEZÉSE BONSAI-KIÁLLÍTÁSOKON

 

 

A gondozásnál legfontosabb a növény megfigye­lése. A bonsaikkal az ember együtt él, naponta egy-egy percet tölt el minden növényével, így rövid idő alatt személyes kapcsolat alakul ki közöttük. A nö­vény színén, a levelek állásán, a talaj konziszten­ciáján, az új hajtásokon az ember látja, hogy növénye hogy érzi magát. Ennek megfelelően tud intézkedni: máshova helyezi el, árnyékolja, többet locsolja, per­metezi vagy kiveszi az edényből, és megnézi a gyö­kerét. A jó bonsaik értékesek és ritkák. Néhány pél­dány képzőművészeti alkotásnak számít, és mint ilyen, felbecsülhetetlen értéket képvisel. Általános gondozás - mint a megfelelő időben történő átülte­tés, a kedvező földkeverék összeállítása, a szükséges öntözés mértékének kidolgozása ugyanúgy hozzá­tartozik a gondozáshoz, mint a kellő műtrágyázás vagy a megfelelő elhelyezés, a teleltetés vagy a kártételek elkerülésének megoldása. Mindezek a bonsai nevelése, gondozása és megtartása szem­pontjából nagy jelentőségűek.

 

 

ELHELYEZÉS

 

A bonsaik nagy része szabadtéri elhelyezést, tar­tást és gondozást igényel. Kertben nem szerencsés közvetlenül a földre, még füvesített területre sem helyezni a növényeket, mert az öntözéskor a felcsa­pódó földtől az edények sárosak lesznek, giliszták, hangyák, bogarak és meztelencsigák is könnyen hozzáférnek. Kertben beton oszlopokra vagy félig a földbe süllyesztett betonlapokra helyezett, impreg­nált keskeny fapallókból készült, rácsszerű tartóáll­vány a legkedvezőbb. Az állvány­rendszerek jobb megfigyelést és ezáltal gondosabb ápolást tesznek lehetővé. Ezek az állványrendszerek egyben a bonsaik bemutatását is szolgálhatják, ha közel szemmagasságban tudjuk a legszebb növé­nyeket elhelyezni, és a megfelelően semleges háttér is biztosítható. (Ez szabad téren, kertben elég nehéz feladat.) Pius Notter svájci bonsaikertjét 2 m magas fallal vette körül. Ezen a falon konzolokra, nagy kőlapokon helyezett el mintegy 200 db gyönyörű bonsait, háttér: a rücskös felülete, fehér fal - a hatás nagyszerű! Sokan a jobb vízháztartás érdekében ­ritkábban történő locsolás miatt - edényestül a föld­be süllyesztik növényeiket, faforgáccsal lefedik, így csak 2-3 naponként kell locsolni. Ez a már említett károk (bogár, hangya, csiga, háziállatok stb.) mellett azzal a veszéllyel is jár, hogy a növény gyökere a vízelvezető nyíláson kinő, és a bonsai nem kívánt hajtásnak indul. Ez elkerülhető, ha az edény alá egy nagyméretű műanyag lapot is lesüllyesztenek. Aki­nek terasza, balkonja vagy loggiája van, csak keve­sebb növényt nevelhet. Ilyenkor jól kell kiválasztani a megfelelő növényfajtát és nagyságot. Teraszra, bal­konra, loggiára polcrendszer építhető, ezen lehet elhelyezni a bonsaikat. Készíthetünk a balkonrácsra kívülről vagy belülről felerősíthető, megfelelően vas­tag impregnált deszkából készített polcot is. Itt és egyéb helyen is úgy kell rögzíteni a bonsaikat, hogy a legnagyobb szél ne tudja lesodorni. A balkonrácsra vagy ablakpárkányra kívül elhelyezett bonsaik öntö­zését úgy végezzük, hogy a növényt vízbe állítjuk, felszívatjuk vele a vizet, majd a felesleget kicsurgatva tesszük vissza a tartóra. A loggiáknál nagyon kell figyelni a fényviszonyokra. Előfordulhat, hogy a bonsai nem kap elég fényt, és megnyúlik, hosszú, vékony hajtásokat hoz. Ha az erkélyen, loggián nemcsak ajtó, hanem befelé nyíló ablak is van, kis kéz­ügyességgel alumíniumidomokból, szegecseléssel az ablak elé olyan üvegezett vitrint készíthetünk, amelyben az elhelyezett növényeket a szobából le­het ápolni. Így állandóan gyönyörködhetünk ked­venceinkben, és még a teleltetés gondját is megold­juk, ha a nagy hidegben az ablakokat kis időre befelé, a szoba felé kinyitjuk, és ezzel az üvegházat, a télikertet belülről fűtjük. Régimódi lakások ablak­párkányain is lehet néhány szép bonsait tartani. Itt is figyeljünk a rögzítésre és a locsolásra. Az ablak köze szolgálhat fagymentes téli szállásul, ha a bonsaik akkorák, hogy elférnek itt.

Az elhelyezésnél általában arra is kell gondolni - hacsak nem szobabonsaikat nevelünk -, hogy ezek szabadtéri növények, és az időjárás viszontagságai­nak kitéve érzik jól magukat. Igénylik a napot, a levegőt, a szelet, az esőt, hogy egészségesek legye­nek, jól fejlődjenek, s ha ezt nem kapják meg, az asszimiláció a levelekben nem megy végbe, és a növény elpusztul. Gondolni kell arra is, hogy erős napsütésben a bonsai esetleg több vizet párologtat el, mint amit a gyökereivel fel tud venni, így káro­sodhat. Kis árnyékban a gyenge szellő kifejezetten kell, ez biztosítja, hogy locsolás után ne legyen sokáig vizes a bonsai földje, így a kártevők - a levéltetvek - kevésbé tudnak elszaporodni. A nagy nap általában kedvező a bonsainevelésnél, mert az ultraibolya sugarak gátolják a növekedést, ezért ki­csik, törpék a növények a magas hegyekben. A napra helyezett növényeket, de a félárnyékban lévőket is 1-2 hetenként forgatni kell, hogy egyenletesen, min­den irányban szépen fejlődjenek. Gondoskodni kell az elhelyezésnél arról is, hogy a növényeket a leg­forróbb, tűző nyári napokon árnyékolni lehessen, mert még a pálmák frissen kihajtott levelei is képesek megégni és csúnya barna foltokat kapni.

Itt említem meg, hogy a szabadtéri bonsaikat is legszebb formájukban vagy virágzáskor, vagy ked­ves vendég tiszteletére 1-2 órára, legfeljebb 1 napra -de nem hosszabb időre-egy-két hetenként egyszer be lehet vinni a szobába, ám ekkor is gondoskodni kell arról, hogy a lombot egyszer-kétszer vízzel meg­permetezzük.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a bonsaik elhelyezésénél arra kell törekedni, hogy azok jól megfigyelhetők legyenek. Ne akkor vegyük észre például egy Pinus mugón a hernyó kártevését, amikor az már minden hajtásvégen lerágta a friss tűket, és beburkolta magát. A kis hernyót már az első tű elfogyasztása után szedjük le, és a növényt elkü­lönítve, még gondosabb megfigyelés alatt tartsuk.

 

 

ÖNTÖZÉS

 

A gondozás nagyon fontos eleme a helyes öntö­zés. Meg kell figyelni, hogy egyes bonsaik a felállítási helyükön különböző körülmények között milyen mértékű locsolást igényelnek. Fiatal vagy öreg bon­sai földje a viszonylag kis edényben sohasem szá­radhat ki teljesen hosszabb időre, mert ebben az esetben a gyökérvégek elpusztulnak. A lapos edé­nyek földje gyorsabban kiszárad. A mame bonsaik pici edényeiben levő föld kiszáradására még jobban oda kell figyelni. Ha a bonsaiföld állandóan vizes, az sem jó, mert a gyökér nem tud levegőzni, és rövid idő alatt megrohadhat.

A nedvesen tartás és a kiszáradás arányának meg­figyelése a bonsaitartás legnagyobb művészete. Leg­fontosabb, hogy a bonsai földje állandóan megfelelően nedves legyen, és az öntözés alkalmazkodjon a növény vízigényéhez, az időjáráshoz. Nagy me­legben és szélben például a nagy lombozatú bonsai több vizet párologtat el, így több utánpótlást is igé­nyel. Ha a felület száraz, akkor locsolni kell. Külön­böző növények vízigénye más és más. A mocsári ciprus pl. vízben áll, és légzőgyökerei fejlődnek ki, az Olea europea csak akkor igényel locsolást, ha a földje kiszáradt. Tavasszal-ősszel naponta egyszer locsoljunk, míg nyáron esetleg naponta kétszer is, vagy egyszer, de hosszabb ideig. Nyáron délben, erős napfényben ne öntözzünk, mert a felmelegedett levélzeten a hideg víz cseppjei nagyító (napfényfó­kuszoló) hatást váltanak ki, így ennek következtében a levél megéghet. Előzetesen árnyékban történő le­hűtés, locsolás és a felület megszáradásának kivárása lehetővé teheti a „szükséges" déli locsolást. Ta­vasszal gyökérmetszés vagy levélmetszés után na­gyon kis öntözést igényel a növény, egyrészt, mert a kis gyökérfelület kevés vizet tud felvenni, másrészt, mert a levélmetszés, de egyáltalában a koronamet­szés következtében a párologtató felület csökken. Tavasszal, a bonsaik kihajtásakor is kevés víz adago­lás - szárazabban tartás - kívánatos, így a hajtások rövidebbek, a levelek kisebbek lesznek. Ilyenkor csak 1-2 naponként nagyon kis vízzel locsoljunk. Hosszú, esős periódusban a föld lucskos lehet, az edényben megáll a víz, és csak lassan tud a lefolyó­nyílásokon át távozni. Ilyenkor célszere alátámasz­tani a bonsaitál egyik végét, vagy műanyag fóliával letakarni a földet, hogy az eső erről az edény mellé csorogjon.

Nem minden víz alkalmas a bonsai öntözéséhez. A kemény vizek savhoz kötött sok kalciumot tartal­maznak, 1 ml kénsav 100 liter vízhez 1 német ke­ménységi fokkal csökkenti a víz keménységét, bár ezt a módszert nem ajánlom. jobb az akvaristáknál kapható vízlágyító tabletta. Problémát jelent na­gyobb városok vezetékes vizeinél, hogy azt a bizton­ság érdekében túlklórozzák. A klór káros hatását azzal küszöbölhetjük ki, hogy állott vizet használunk az öntözéshez. A legjobb az esővíz, ha mód van rá, ezt gyűjtsük, ezzel locsoljunk. (Bár mostanában a savas eső is veszélyes lehet.) Ha valakinek kevés bonsaija van, és esővízhez tud jutni, a legjobb, ha nagyon finom lyukú locsolórózsát használva egymás után 5-5 perces szünetekkel adagolja a vizet, így a teljes földlabdát át lehet nedvesíteni. Sok bonsai esetén a kertben esőztető, permetező öntözést csi­náljunk, a vízigényesebb növényeket közelebb, a kisebb vízigényűeket távolabb helyezve el az esőz­tetőtől. Egy szórófej a víznyomástól és a beállítástól függően egy kört szór be, a kör kerülete felé haladva kevesebb-kevesebb vízzel. Itt is megoldható, hogy az esőztetés közben szüneteket iktatunk be, hogy a víznek legyen ideje a földbe beszívódni. Használha­tó a kerti locsoló gumicső végén tusolórózsa, amivel minden bonsai vízigényének megfelelően lehet ada­golni a vizet. Láttam a svájci Bonsai Centrumban, hogy a vízvezetékre kapcsolt slaug végére a bonsaik locsolására használt kanna finom lyukú rózsáját sze­relték fel. Így nagyon finom, szinte permetszerű vfz­sugár érte a növényeket, ami nem mosta ki a bonsai­edényből a föld felszínét. Alkalmazható, de megle­hetősen drága a csepegtető öntözés. Kétségtelenül ez igényli a legkevesebb vizet. Ma már Magyaror­szágon is kapható elfogadható áron elemmel műkö­dő, szabályozható, előre beprogramozható vízada­goló. Ez elsősorban olyanoknak való, akik lakóhe­lyüktől távolabb kénytelenek tartani növényeiket, így a napi - esetleg többszöri - locsolás is megold ható a személyes jelenlétünk nélkül, bár a bonsai a kertész „árnyékában" nő a legszebben.

 

 

TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS

 

Az öntözésen kívül nagyon fontos a bonsaik meg­felelő táplálása. Téves az a hiedelem, hogy a minia­tűr növényeket éheztetni, sanyargatni kell. Ellenke­zőleg, erőteljes növekedésüket kell biztosítani, hogy fejlődésük során a kívánatos formázást el lehessen végezni, és ellenállók legyenek a betegségekkel, a kártevőkkel szemben. Mivel a bonsaik viszonylag kis edényben, kevés földben élnek, a tápanyag a talajból hamar kiürül, így a növény a fejlődéséhez, felépíté­séhez elengedhetetlen anyagokat nem kapja meg, tehát növekedése leáll. Régi megfigyelés a bonsaik­nál, hogy a kis földmennyiség miatt az elfogyott tápanyagokat pótolni kell olyan módon, hogy azt a növények hasznosítani tudják. Az ősi Kínában és japánban a bonsai-termesztők egy-egy szárított hal­darabot helyeztek el időnként a gyökerek közé. Ma már ennél fejlettebb eljárások vannak, a modern növényápolás jóval többet tud a tápanyag-utánpót­lásról.

Ahány könyvet elolvasunk a bonsairól, a „trágyá­zás" címszónál annyi receptet találunk. Tény, hogy különböző megoldások vannak, amelyek mind ugyanazt a célt szolgálják. Alkalmazhatók szerves és szervetlen, természetes és műtrágyák, ezek lehetnek por alakúak, granulátumok (tabletták), folyékonyak (gyógycseppek), szuszpenziósak, de lehetnek igen koncentráltak, mint az injekciók, amelyekből csak egy-egy cseppet kell alkalmazni. Lehetnek vízoldha­tók, gyors hatásúak vagy a gyökérsavak által feltár­ható, lassú hatásúak is. Lehetnek egyediek vagy komplexek. Készítenek lassú hatású átitatott rudacs­kákat, melyek a földben lassan oldódnak. Mindenki válogathat lehetősége szerint, de nem árt, ha tudja, hogy itt nem csodanövényekkel van dolga: a bonsaik - a fák - közönséges, ismert, a faiskolákban is kap­ható növények, és csak megjelenési formájukban, alakjukban különböznek amazoktól. Miért külön­bözne tápanyag-utánpótlásuk a cserepes vagy fais­kolai nővényekétől? Ezeket is trágyázzák, műtrá­gyázzák. Miért lenne tehát csak a japánoktól átvett, apáról fiúra szálló, talán a maga idejében kitűnő, misztikus recept alapján készült trágya a legjobb? Szerintem ezt az időt a biológiai tudományok túlha­ladták. Csak ismerni kell az összefüggéseket a trágya, a növény és a növekedés között; ismerni kell az egyes hatóanyagok hatásait a bonsaiként nevelt lombhullatók, virágzók, tűlevelűek vagy örökzöldek esetén. Faiskolákban milliószámban műtrágyáznak konténeres növényeket, és ezek egészségesen, szé­pen fejlődnek.

Bonsainál a tápanyag-utánpótlást kisebb koncent­rációban és gyakrabban kell alkalmazni a kis földfe­lület miatt. Az a veszély is fennállhat, hogy az edény­ben a sókoncentráció megnő, és ez károsíthatja a gyökérzetet. Ezt is el lehet kerülni, ha műtrágyázás előtt bő vízzel locsolva átmossuk a talajt, 1-2 napig nem öntözünk, majd híg műtrágyás oldattal, esetleg felszívatással itatjuk át a bonsai talaját. Elkerülhető úgy is, hogy 1-3 évenként az átültetés során új, friss földet kap a fiatal növény. Öreg növénynél organikus és műtrágyát vegyesen jó használni. A szerves trágya a talajorganizmusok átalakító, feltáró hatására lesz hozzáférhető a növény gyökerei számára. (Hideg időben előfordul, hogy ez a folyamat leáll, és a növény éhezik.) A folyékony műtrágyák hatása azon­nali, csak az adagolás mértékére, a koncentrációra kell nagyon vigyázni. A csomagoláson javasolt alkal­mazandó koncentráció - ami egyenlő a műtrágya mennyiségével - helyett tűlevelű bonsaiknál annak 1/4-ét, míg lombhullatóknál az 1/2-ét célszerű ada­golni. A szilárd műtrágyák lehetnek víz- vagy citrát­oldhatók, hatásuk lassúbb. Ezeket a moharéteg alatt egy-egy kis lyukba szórjuk, a mohát visszatakarjuk. A locsolóvíz a műtrágyát lassanként feloldja és el­szállítja a felszívó hajszálgyökerekhez. Szerves mű­trágya, a japán trágyagolyó hatása lassú, folyamatos, ezért a bonsaiedény nagyságától függően 1-4 db-ot helyezünk el a fa és az edény széle között. Ezt a locsolóvíz lassan mossa be a talajba, a végén csak egy vékony héj marad, amelynek eltávolítása után újabbakat helyezhetünk el, nem ugyanarra a helyre, hogy intenzívebben tápláljon más-más gyökérrésze­ket, ágakat.

A trágyák nitrogéntartalma a motor, amely az erőteljes növekedést segíti. A túlzott adagolás azon­ban szinte burjánzást idéz elő, ekkor a trágyázást le kell állítani. A szép zöld levélzet jó nitrogénellátást jelent. A foszfor a fehérjék építőeleme, a növekedést, a sejtek képződését segíti. Általában foszforhiánnyal nemigen kell számolni, de a virágzó és termést hozó bonsaik jó foszforellátásáról gondoskodni kell. Ha a levelek pirosasak, ez foszforhiányra utal. A kálium a gyökér tápanyagfelvevő képességét növeli, a virá­gok, a termés kötődését segíti elg, és nagy szerepe van az elfásodás, a hajtások beérlelésében is. Télen a káliummal jól ellátott bonsaik hajtásai kevésbé fagynak el, és jobban tűrik a szárazságot is. Ez a három legfontosabb tápelem. A levél zöld részének másik fontos tápanyaga is van: a magnézium, ez még a foszfor szállítását és a fermentek képződését is segíti. A magnéziumhiány márványos levélképző­déshez vezet. Ezek az építőanyagok egy sor más igen kis mennyiségben jelenlévő mikroelem mint katali­zátor nélkül nem tudják kifejteni hatásukat. Ilyenek a vas, a réz, a mangán, a cink, a molibdén és még sok más nyomelem. Ezek általában a talajban is megtalálhatók a kívánt mennyiségben, de egy jó, komplex mikroelem-tartalmú műtrágya - ami min­den kertészeti szaküzletben kapható - mindezt tar­talmazza vízoldható formában.

Fiatal növényeknél tavasszal, a pihenési idő után hamar kezdjük el a trágyázást, hogy a növekedést és a rügyképződést serkentsük. Áprilistól októberig, az aktív növekedési periódus alatt, az átültetés után 1-2 hónappal havonta egyszer, kis edények esetén gyak­rabban, kéthetenként végezzük, de kis mennyiséget adjunk. A fenyőfélék kevesebb, a lombhullatók több trágyázást igényelnek.

Kifejlett, öreg növényeket tavasszal nem kell trá­gyázni, a második növekedési periódusban, nyár közepén, ősz előtt kell erőteljesebb tápanyagfelvé­tellel segíteni az ágvégek és a levélképződés erősö­dését.

Japán szerves trágya összetétele: repcepogácsa, csont- és halliszt a talajjal összekeverve hosszabb időre biztosít tápanyagot. Lehet ezt vízzel megkever­ve, érlelve és hígítva folyékony trágyaként is alkal­mazni. Néhány könyvből kiírt recept: 8 rész repce­olaj kipréselése után maradt pogácsa, 2 rész halliszt, 10 rész víz. összekeverve télen 2 hónapig, nyáron 3 hétig érlelni, leönteni. 5 rész víz hozzáadása kon­centrált, 10 rész víz közepes, míg 15 rész víz hozzá­adása híg tápoldatot ad. Másik recept szerint 8 rész repcepogácsa, 2 rész halliszt, vízzel megkeverve olyan konzisztenciára, hogy golyókká lehessen for­mázni és megszárítani. Harmadik recept: 2 rész repcepogácsa, 1 rész csontliszt és víz 3 cm átmérőjű kolbásszá gyúrva, 3 cm-es darabokra vágva, meg­szárítva 1-2 hónapig használható szerves trágyát ad. Ezek a szerves trágyák általában szagosak, a bogarak petelerakásra használják, a madarak, de még esetleg a macskák is megdézsmálják. Virágzó bonsaiknál foszforpótlásra 1 evőkanál csontlisztet lehet adagol­ni 4 liter földhöz. Műtrágyák közül nálunk is kapha­tók: egyedi szilárd nitrogén műtrágya (ammonnitrát, karbamid, mész, ammonsalétrom), foszfor műtrágya (szuperfoszfát, granulált szuperfoszfát), kálium mű­trágya (kálisó [kálium-klorid), jobb a kálium-szulfát), kevert vagy összetett, szilárd műtrágya. Folyékony foszfor műtrágya mint szuszpenziós műtrágya kap­ható. Van komplex mikroelemes, folyékony műtrá­gya is, ez a Wuxal. Vitaflora néven nagyon koncent­rált folyékony műtrágya van kereskedelmi forgalom­ban. Kapható vízkultúrás növényekhez is mind szi­lárd, mind folyékony műtrágya, mindkettő alkalmas bonsaineveléshez is. Én nagyon szeretem és haszná­lom az osztrák linzi cég Voldünger nevű mikroelem­tartalmú vízoldható kevert műtrágyáját, csapott mokkás kanál 1 liter vízhez adagolásban locsolva a bonsaikat.

Engedjék meg, hogy még egyszer nyomatékosan felhívjam a figyelmet arra, hogy nagyon veszélyes, ha a trágyázást nem helyesen használjuk, ha túlada­goljuk vagy túl koncentráltan használjuk a tápanya­gokat.

 

 

BETEGSÉGEK ÉS KÁRTEVŐK

 

Erről a témáról részletes leírást találsz a FŐOLDAL – Betegségek pontjánál.

 

A legjobb védelem a bonsaik betegségei és kárte­vői ellen a gondos ápolás, a növények állandó ellen­őrzése és megfigyelése. Amint a kártételt, a betegsé­get, a tüneteket észleljük, az ellenlépést rögtön meg kell tenni. Minden elvesztegetett idő végzetes lehet a bonsaira. Gondoljunk csak egy mame bonsainál a hernyó vagy a meztelencsiga kártételére! Ezek egy nap alatt képesek a levelek nagy részét lerágni és a növényt hosszú időre csúffá tenni. Mivel a bonsai

ugyanolyan növény, mint a természetben élő nagy testvérei, csak kicsi, a kártétel sokkal tragikusabb lehet, a védekezés viszont teljesen azonos. Ugyan­azokat a permetezőszereket lehet és kell itt is hasz­nálni, mint a gyümölcsösök, kertek, faiskolák vagy üvegházak növényeinél, és ugyanabban a koncent­rációban. Az olyan betegségtüneteknél, amelyek nem a bonsai helytelen kezeléséből következnek, vagy nem a levél felületén keletkeznek, a legelső dolog a bonsainak az edényből való óvatos kieme­lése és a gyökérzet állapotának megvizsgálása. Az erős, fehér gyökérvégek arról győzhetnek meg min­ket, hogy a gyökérrendszer egészséges, innen nem fenyeget veszély. Forduljunk tanácsért nagy tapasz­talattal rendelkező bonsais kollégához vagy kertész­hez. Igyekezzünk megelőzni a betegségeket: legyen­gült növény könnyen esik áldozatul. Nagy levegő-nedvesség-tartalom-permetező öntözés este-gom­babetegség elterjedését idézheti elő, szárazság estén vörös pókok szaporodhatnak el. A tápanyaghiány és -többlet is okozhat gondot. Tartsuk be a növény­egészségügy fontos szabályait: használjunk jó, eset­leg sterilizált földet, világos, levegős helyen tartsuk növényeinket, igényüknek megfelelően napon, fél­árnyékban vagy teljes árnyékban, locsoljuk bonsain­kat tiszta, jó vízzel, a túlöntözést és a kiszárítást is kerüljük. Növényt csak megbízható helyről szerez­zünk be!

Növényeink megfigyelése naponta - vagy olyan sűrűn, ahogy csak lehet - nagyon fontos. Minden változást, minden rendkívüli jelenséget, minden tü­netet igyekezzünk észrevenni, és ezekre azonnal reagáljunk. Használjunk néha nagyítót is. Tavasszal a rügyfakadás előtt permetezzük le növényeinket lemosó permettel vagy kombinált rovarölő és gom­baölő szerrel. Lehetőleg nagy nyomású, finom por­lasztású permetezőt alkalmazzunk. A környező nö­vényeket is védjük, hogy az esetleges fertőzés ne terjedjen tovább. A növényvédő szerek rendszerint mérgek, így tartsuk őket elzárva, és kövessük a hasz­nálati utasítás előírásait.

Kárt okozhatnak bonsaikban a madarak, elsősor­ban a rigók, mert kicsipkedik, elcsúfítják a szépen benőtt mohát, gilisztákat keresve a bonsaiedényben. A giliszták nem károsak, de járataikkal elvezethetik a vizet, és egyes gyökérrészek elszáradását okoz­zák. A hangyák megjelenése levéltetvek vagy szívó bogarak, atkák jelenlétére utal, mert az ezek által okozott kártétel eredményét, a növény kicsurgó nedvét gyűjtik össze, így ez egy figyelmeztető jel. Ha a bonsaiedényben hangyaboly telepedett meg (ennek jele a száraz, kihordott föld), feltétlenül ültessük át a bonsajt. A rovarkártevők közül veszé­lyesek a tűlevelűekre a hernyók, melyek főleg ta­vasszal jelentkeznek. Egy-egy ágvégről 1-2 nap alatt képesek lerágni a tűket, 1 mm-es átmérője és 2-3 mm hosszú, száraz ürülékből álló kupac köze­pén találhatók. Ugyanilyen veszélyes a meztelen- és hegyesházú csiga, mely megrágja a leveleket. Az edény vagy a kövek alatt lehet megtalálni és elpusztítatni. Kártékonyak az ormányos bogarak is (kifejlett vagy fehér lárva korukban egyaránt). A lárvák a földben a gyökereket rágják meg, egészen a fás részig, a kéreg kezdetéig, míg a kifejlett ormányosok a leveleken rágnak ki öbölszerű be­mélyedéseket. Az atkák a fenyőkön és a borókákon okoznak szúró-szívó hatásukkal károkat. A Juniperus horisontalisnál magam is tapasztaltam, hogy egy ágvég az atkák szúró-szívó hatásának következtében teljesen besűrűsödött és egész rövid lett. Ezt egyes kertészetek elkülönítve, nagyon ellenőrzött körül­mények között kihasználják úgy, hogy elszaporítják az atkák bizonyos fajtáját, hagyják a hajtásvégeket károsítani-kicsinyíteni, sűrűsíteni-, majd megfelelő időpontban e kártevőket elpusztítják. Így egy nagyon érdekes, különleges lombozatú borókát kapnak. Amatőr bonsaisoknak nem ajánlom ezt a módszert, az egész állományuk rámehet a kísérletre, és a luni­perus sem marad meg. A rovarkártevők másik cso­portját a különböző tetűfélék alkotják, így a levéltetű, a pajzstetű és a gyapjas (fehér) pajzstetű. Ezek külön­böző rovarölő szerekkel viszonylag könnyebben ki­irthatók.

Veszélyesek lehetnek a különböző baktériumok vagy vírusok okozta betegségek is. Ezeket, valamint a különböző gombabetegségeket laikus ember nem nagyon tudja megállapítani, és ellenük a megfelelő védekezést sem végezheti el önmaga. Ilyen esetben jó szakértőhöz fordulni, ez lehet nagy gyakorlattal rendelkező kertész, egyetemi tanszék, de véleményem szerint legjobb az Agrotek budapesti (Bajcsy-Zsi linszky út 57. sz.) növényvédelmi tanácsadójához fordulni, ahol a tanács után helyben meg lehet vásá­rolni a szükséges hatóanyagot. A megfelelő védeke­zésre is felkészítve, el lehet végezni a szükséges műveleteket.

 

 

DOKUMENTÁLÁS (rajzolás, fényképezés)

 

Aki néhány bonsajt nevel, és jó memóriája van, még néhány év távlatából is tudja, melyik növényét honnan, kitől, mikor és mennyiért szerezte be, mi a növények magyar és botanikai (latin) neve. Emlék­szik arra, hogy növényét milyen földben nevelte, mikor, milyen műveletet végzett el rajta, és ennek milyen eredménye volt. Az előzőekben beszéltünk a stílusokról, a bonsai esztétikájáról, foglalkoztunk a technika és a nevelés sok kérdésével. Megjegyezhe­tő-e mindez esetleg hosszú évekre visszamenőleg is? Talán igen - talán nem. Az biztos, hogy akinek egy-két tucat bonsaija van, sok mindenre minden bonsaijával kapcsolatban nem emlékezhet. Így elő­fordulhat, hogy fontos teendők egyik évről a követ­kezőre halasztódnak, mert időben nem jutott eszünkbe elvégzésük, és később, az idő előrehalad­tával már nem lehet biztonsággal végrehajtani pél­dául az átültetést. Olyan tanácsot szeretnék adni, amely hasznos lehet a gyakorlati munkában, egyben követni is lehet minden egyes növény fejlődését, és összesítve havi, heti, napi programot is lehet készí­teni. Készítsünk nyilvántartási lapot minden növény­ről! Ezen a legfontosabb adatok a következők: a növény magyar neve, botanikai latin neve a változat feltüntetésével, a beszerzés éve, helye (honnan, ki­től), a növény beszerzéskor becsült kora, a növény, bonsai nagysága, elképzelhető stílusa.

Nagyobb-nem tejfölös pohárnagyságú-növényről célszerű vonalas vázlatrajzot készíteni vagy le­fényképezni azt, hogy a beszerzési állapotot rögzít­sük. Néhány szót a rajzolás fontosságáról. Ezt a készségünket érdemes egy kicsit fejleszteni, nagy segítségünkre lehet. Tegyük magunk elé a nővényt, és egy vonallal vázoljuk fel a törzs vonalát, figyeljük meg gondosan a növény vázát, a törzshöz rajzoljuk fel az ágakat, majd minden egyes ágon figyeljük meg a kisebb ágakat. Ezeket megrajzolva kialakul a fa vázszerkezete. Ezt a vázat vékony vonallal körül lehet határolni a lombbal, és kialakult a fa első vázlata. Tovább lehet kísérletezni kétvonalas rajz elkészítésével is. Később, a formázás előtt felvázol­hatjuk prebonsainkat a lekerülő ágak nélkül, vagy rajzolhatunk a növényünkhöz hasonló stílusváltoza­tot. Ha fényképet készítünk, ehhez hasonlíthatjuk rajzunkat, vagy a fa és fénykép alapján kijavíthatjuk a korábbi vázlatot. Ezzel a korán sötétedő téli esté­ken szórakozhatunk, és fejleszthetjük rajztudásun­kat, amit majd mint bonsai-előadók táblán, közön­ség előtt is be lehet mutatni. A nagy bonsaimesterek mind kitűnő rajzolók is. A fényképek, ha azokat időrendi sorrendben készítjük, olyan „családi" albu­mot eredményeznek, amelyben bonsaink fejlődésé­nek minden mozzanatát követni lehet. Egyesek ezt túlzottnak tartják, nem így Pius Notter, aki Bonsai című könyvének immár második kiadásában leg­szebb bonsaijainak kialakulását, átalakítását, formá­zását 6-25 db színes képsorozat segítségével mutatta be, olyan sikerrel, hogy 170 oldalas négynyelvű könyvét egy év alatt szétkapkodták.

Visszatérve a nyilvántartási lapra, továbbfolytatva az azon szereplő adatok felsorolását: a növény elő­nevelésének részletei, a talaj, az elhelyezés (nap - félárnyék - árnyék), a trágyázás, előzetes műveletek, metszések. A következő rész a bonsaialakftás meg­kezdésének időpontja, műveletei, gyökérvisszavá­gás, hajtás, lombcsökkentés, drótozás kezdete, en­nek levétele, beültetés és ezen műveletek következő elvégzésének előjegyzése (év, hó, nap). Esetleges kísérletek leírása, például levélmetszés, tapasz­talatok, eredmények. Ezt a tanácsot nem feltétlenül kell megfogadni, enélkül is lehet nagyon szép bon­sait csinálni, de ha valaki komolyan kíván ezzel a hobbival foglalkozni, jó, ha követi, mert például egy kiállításon csak így lehet lelkiismeret-furdalás nélkül kiírni a bonsai jelzőtáblájára, hogy 17 éves, és bon­saitálban nevelik 12 éve, egyébként ez csak dicsek­vés.

A bonsaikról készített művészi felvételek végtele­nített, homokszínű, világoskék vagy piros, bordó, egyszínű hátteret igényelnek, és több oldalról törté­nő, de minimum két lámpát vagy villanófényt, úgy, hogy a háttér árnyékmentes legyen.

 

 

TELELTETÉS

 

Trópusi, meleg égövi, mediterrán növényekből nevelt bonsaik a mi klimatikus viszonyaink között a szobában teleltetendők 5-10-20 °C minimális hő­mérsékleten, világos helyen. Nagyon napos helyen gondoskodni kelI egyrészt a szellőztetésről, másrészt a legerősebb déli napsütés idején az árnyékolásról, mert a növények nagyon korán kihajtanak és káro­sodhatnak. A föld kiszáradása télen is káros, állandó nedvesen tartására figyeljünk, hetenként egyszer-kétszer a lombot is meg lehet permetezni.

Legtöbb növényünk, mind a lombhullatók, mind a tűlevelűek, a mi klimatikus viszonyaink között télállók, fagytűrők. Bonsaiként nevelve ugyanezeket a fajokat, kicsit más a helyzet. A lapos edényben a föld könnyen átfagy, a gyökér károsodik, napos, szeles időben a lomb felmelegszik, párologtatni kezd, de a fagyott földből a gyökér sem tud vízután­pótlást szállítani, és a növény elpusztulhat. Szabad­ban teleltethető növények elhelyezéséről célszerű időben gondoskodni. Ha valakinek van világos, fagymentes helye (kis üvegház, mélyágy, nem fűtött veranda vagy világos előszoba), ott a teleltetés könnyen megoldható. Készíthető kis fóliasátor is; ahol (ugyanúgy, mint az előzőekben említett helye­ken) fagymentes, napsütéses januári napokon, ha a hőmérséklet +10 °C fölé emelkedik, szellőztetni és árnyékolni kell. Kertben a teleltetés úgy oldható meg, hogy a növényeket az edény pereménél 2-3 cm-rel mélyebbre a földbe süllyesztjük, és a földet vastagon faforgáccsal terítjük be. Másik megoldás, hogy ár­nyékos, szélmentes helyen 15-25 cm-es lombpárná­ra ferdén helyezzük el a bonsaiedényeket, hogy róluk a felesleges víz lefolyjon, vagy a nem teljesen fagyálló edényekből kiütve a földet, a földlabdát ­szintén ferdén állítva-faforgáccsal vastagon befed­jük, a növények lombját pedig lombbal lazán be­szórjuk. Nagyon magas hótól védeni kell a bonsait, mert a nagy hónyomás letörheti az ágakat. Fagymentes napokon, ha nincs hótakaró vagy régen eset teső, a reggeli órákban alaposan locsoljuk meg a növénye­ket, hogy még legyen idő a nap folyamán arra, hogy a lomb megszáradjon, és az esetleges éjjeli fagy ne okozzon kárt benne. Itt is gondoskodni kell arról, hogy melegebb, napos időben raschel hálóval árnyé­kolhassuk növényeinket. Szeles időben a locsolást gyakrabban végezzük, a szél szárító hatása erős. Teraszon, balkonon vagy loggián is lehet gondos­kodni a teleltetésről. A bonsaikat megfelelően ki­lyuggatott-vízelvezetéssel ellátott- nagy műanyag­hab dobozba ferdén berakjuk, a közöket faforgáccsal kitöltjük, a cserepek tetejét is befedve vele. Növé­nyeinket árnyékos helyen vagy megfelelően árnyé­kolva tartsuk, fagymentes napokon locsoljuk.

A bonsaikat célszerű kora ősszel felkészíteni a télre. Ilyenkor már ne trágyázzunk, és kevesebbet locsoljunk, hogy a hajtások ne fejlődjenek tovább, hanem jól beérjenek. Jó még teleltetés előtt a hideg hatásának is kitenni a bonsaikat, így biztos leállnak a téli pihenőre, életfunkcióik szinte teljesen lelassul­nak. Az örökzöldek a tél folyamán is sok fényt igé­nyelnek, többet, mint a lombhullatók, ezért a téli elhelyezéskor ezt tartsuk szem előtt. Növényeinket tavasszal akkor szedjük ki a téli pihenőből, amikor a rügyek még kemények, és alapos szellőztetés után fokozatosan tegyük csak ki a napra őket. A tavaszi fagyok komoly kárt okozhatnak, ezért figyeljük a meteorológiai jelentéseket, éjjeli fagy esetén takar­juk le növényeinket.

 

 

A NÖVÉNYEK ELHELYEZÉSE BONSAI-KIÁLLÍTÁSOKON

 

A „kiállításra" a bonsait nevelő alkotók legjobban sikerült alkotásaikat viszik el. Izgalmas és egyben tanulságos esemény is ez. Itt igazán érvényesül a művészi, esztétikai érzék. Ezért leírok egy-két külföl­di kiállítást, és fölhívom a figyelmüket néhány szem­pontra, ami a kiállításokon hasznos lehet.

Egy Japánban rendezett bonsai-kiállításon hatal­mas, jól megvilágított teremben fehér hátterű, kb. 6 m széles és kb. 2 m magas folyosórendszert építettek fel. A fal mindkét oldalán kb. 1 m magas, hánccsal leterített asztalok voltak, amelyekre kb. 1 méterre egymástól 80 cm magas elválasztó oldallapokat tet­tek. Ezen az oldallapok közötti kb.1 m2-es területen helyezték el a bonsaikat szebbnél szebb állványo­kon, bonsaiasztalkákon, fa vagy gyökér alátéteken, egy-két kis kísérő növény (mame bonsai, különböző virágzó bonsai, fa, páfrány vagy szép kő) társaságá­ban. Itt egyszerre csak egy-egy bonsait lehetett látni, amely előtt a néző éppen állt. A látogatók megadott irányba haladva sétáltak végig a növények előtt. A mini bonsaiktól korlát tartotta távol a látogatókat.

Egy másik, Nyugat-Európában rendezett kiállítás megoldása is nagyon tetszett. Itt a régi japán házakon látható, fehérhólyagpapírral bevont, kazettás, ablak­szerű felület képezte a hátteret, kb. 180 cm magas­ságban. A padlót a háttértől kb.1 méterre előre fehér zúzott kő borította, ezen álltak egymástól kb.1 méter távolságra és kb. 1 méter magasságban fehér oszlo­pokon a bonsaik. Végignézve a soron a szebb bonsaik magukra vonták a figyelmet, és a látogatók ezeket igyekeztek minél előbb elérni.

Egypár általánosítható megfigyelés a kiállításokon való kedvező elhelyezéshez: a bonsai optikai közepének mindig szemmagasságban kell állni, 1,5-2 m távolságra a szemlélőtől. A magas bonsait alacsony állványra kell tenni, állvány nélkül nem szokták kiállítani. A nagy bonsai mindig hátrább van, mint a tőle oldalra és előbbre tett kísérő növény. Egy vonal­ba és közvetlenül a fő növény elé nem állítanak kísérő növényt vagy követ. A háttérnek minden eset­ben magasabbnak kell lennie, mint az asztalon álló bonsai csúcsa. Terjedelmes bonsait az asztalka kö­zepén, kísérő nélkül szokták elhelyezni úgy, hogy mindkét oldalán az üres tér a bonsai felépítésétől függően különböző legyen. Egy jobb felé szélfújta fát a bonsaiasztal bal széléhez közel kell tenni, mert jobb oldalon lelóg az asztalról és így kiegyensúlyozatlan.

Két azonos nagyságú bonsait nem szép egymáshoz közel helyezni, mert egyik a másik hatását lerontja. Egy ferde törzsű bonsainak a kísérő növény felé kell dőlnie, ez a korrekt elhelyezés, az ellenkező irány eltereli a szemet, a két mozgás egymástól távolodó lesz. Lapos fa alátéteken csak bunjingi stílusú bonsajt szoktak elhelyezni, kísérő növények, füvek rátehetők, de az elsődleges, „fő" bonsai nem. Vastag, pácolt és polírozott diófatönk már alkalmas nagy bonsai kiállítására is. A fonott bambusz alátét főleg kisegítő növény alá helyezhető. Sok kiállítást és kiállításról készült albumot érdemes alaposan ta­nulmányozni, és minden egyes növény elhelyezését kiértékelni, így lehet a szokásokra és a japán ízlésre is szert tenni, ami a bonsai-kiállításoknál nagyon fontos.

Kiállítások alkalmával a bonsaikat pártatlan bíráló­bizottság szokta értékelni, a bonsai tulajdonosának nagy örömet és dicsőséget okozva.

A bírálatnál a gyökerek elhelyezkedését, a törzs szépségét, az ágrendszer szabályosságát, a levélzet üde frissességét, az edényben lévő földfelület beül­tetését, a növény és az edény arányát és színét, a növény egészségi állapotát és a kialakított stílushoz hasonlító összbenyomását értékelik. Természetesen alkalmazhatnak a bírálók ezeken kívül más szem­pontokat is.